ประวัติ - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์หมากแข้ง จำกัด

ปฎิทินกิจกรรม

ไม่พบกำหนดการที่กำลังจะมีขึ้น
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์หมาก จำกัด
      สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์หมากแข้ง จำกัด
ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เมื่อวันที่1มกราคม พ.ศ. 2546 สมาชิกแรกตั้งจำนวน47คนมีทุนเรือนหุ้น 5,900บาทค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,410บาททุนดำเนินงานครั้งแรก7,310บาท ได้จดทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.สหกรณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548มีคณะกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการสหกรณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 13 ชุดมีประธานดำเนินการ ดังนี้
1.นายวิเศษ  สอนโพธิ์    ปี พ.ศ. 2548–2551
2.นายไสว     สอนละ      ปี พ.ศ. 2551–2552
3.นายวิเศษ   สอนโพธิ์    ปี พ.ศ.2552–2555
 4.นายไสว      สอนละ     ปี พ.ศ. 2555–2557
5.นายวิเศษ    สอนโพธิ์   ปี พ.ศ. 2557–2558
6.นายไสว      สอนละ     ปี พ.ศ. 2558– ปัจจุบัน
    ณ วันที่ 30กันยายน พ.ศ. 2560มีสมาชิกสามัญจำนวน3,778คน มีทุนเรือนหุ้น32,750,240บาท สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2,000บัญชีเงินออมทรัพย์ 18,861,432.09บาท มีทุนดำเนินงาน 80,984,925.84บาทสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์หมากแข้ง จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 362หมู่ 1บ้านโพธิ์หมากแข้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ประเภทสหกรณ์
   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์หมากแข้ง จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทที่ 7คือ ประเภทเครดิตยูเนี่ยน ที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ควบคุมดูแล มีสหกรณ์เครือข่ายทั่วประเทศ
การรับสมาชิกสหกรณ์
     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์หมากแข้ง จำกัด กำหนดคุณสมบัติของผู้จะเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เช่น  การมีวงสัมพันธ์เดียวกัน มีอาชีพเดียวกัน และการเป็นสมาชิกสมาคมเดียวกัน โดยมีภูมิลำเนาในอำเภอบึงโขงหลง และ
อำเภอเซกาเท่านั้น