แจ้งยกเลิกการแจกสลิปใบรับเงิน - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีซูซุ เอ็นยิ่น (ประเทศไทย) จำกัด

ปฎิทินกิจกรรม

ไม่พบกำหนดการที่กำลังจะมีขึ้น
          เนื่องด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อีซูซุเอ็นยิ่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนระบบการใช้โปรแกรมสหกรณ์แบบใหม่ เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและพิมพ์ใบรับเงินได้ด้วยตนเอง สหกรณ์จึงเปิดให้สมาชิกเข้าใช้งานโปรแกรมออนไลน์โดยสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ ดังนี้
            1.ข้อมูลส่วนตัว 4.ข้อมูลเงินฝาก
            2.ข้อมูลทุนเรือนหุ้น 5.ข้อมูลเงินกู้
            3.ข้อมูลส่งหักรายเดือน 6.ข้อมูลการค้ำประกัน
                เพื่อเป็นการลดใช้กระดาษในการพิมพ์ใบรับเงิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 12 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จึงมีมติยกเลิกการแจกสลิปใบรับเงิน ของทุกๆเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
                หากสมาชิกไม่สามารถพิมพ์เองได้และต้องการใช้ใบรับเงินสามารถติดต่อขอได้ที่สำนักงานสหกรณ์เท่านั้น

                จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อีซูซุเอ็นยิ่น (ประเทศไทย) จำกัด ทราบโดยทั่วกัน
 
                                                  ประกาศ ณ วันที่   20 พฤศจิกายน 2562