เรื่อง การชำระเงินกู้ทุกประเภท - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีซูซุ เอ็นยิ่น (ประเทศไทย) จำกัด

ปฎิทินกิจกรรม

ไม่พบกำหนดการที่กำลังจะมีขึ้น
          ด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีซูซุเอ็นยิ่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเปลี่ยนระบบโปรแกรมบัญชีแบบใหม่ ซึ่งระบบจะตัดบัญชีภายในวันทำการเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมบัญชี ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 12 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงการชำระเงินกู้ทุกประเภท ดังนี้
 
เฉพาะวันสิ้นเดือนสมาชิกที่จะชำระเงินกู้ ต้องชำระภายในวันทำการก่อนเวลา 15.00 น. ของวันสิ้นเดือน  หากท่านชำระหลังเวลาที่กำหนดถือว่าท่านผิดนัดชำระในเดือนนั้น
 
           จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีซูซุเอ็นยิ่น  (ประเทศไทย)  จำกัด ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศนี้ถือใช้ตั้งแต่เดือน  มกราคม 2563 เป็นต้นไป