ประวัติความเป็นมา - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง จำกัด

ปฎิทินกิจกรรม

ไม่พบกำหนดการที่กำลังจะมีขึ้น
ประวัติความเป็นมา และวิสัยทัศน์
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง จำกัด
 
            สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง จำกัด ได้ เริ่มประชุมก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2529 โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง มีผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่ม 22 คน โดยการประสานงานของนายวสิษฐ์ สืบเนื่อง , นายถาวร บัวชู , นายชุบ รัดกุม นายพิง มัดรัก และผู้ร่วมก่อตั้งอื่น ๆ เป็นผู้นัดชาวบ้านมา ประชุม และได้เชิญ ผู้นำเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรีมาให้ความรู้เรื่องของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ
อ.ชำนาญ อิ่มสะอาด , อ.ถนิม  นิลกลัด และอ.สุวิทย์  เปียผ่อง ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนขึ้น ใช้ชื่อว่า “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง” โดยได้ดำเนินการรับฝากเงินครั้งแรก วันที่ 1 ตุลาคม 2529 มีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรกจำนวน 60 คน มีทุนเรือนหุ้น 5,200 บาท มีเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 16 คน จำนวนเงิน 1,820 บาท โดยรับฝากในเวลาเย็นที่กองทุนยาหมู่ที่ 4 ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาที่โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิต เดือน ตุลาคม 2532 – 2533 โดยเปิดให้บริการในวันเสาร์แรกของเดือน
เมื่อมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจึงได้ย้ายที่การมาที่ ธนาคารข้าวตำบลทับคางโดยคณะกรรมการได้เสียสละเวลามาให้บริการแก่สมาชิกโดยไม่มีค่าตอบแทน จนกิจการเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับ ต่อมา คณะกรรมการดำเนินการจึงได้มีมติให้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ 1 คน เปิดให้บริการแก่สมาชิกวันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.00 น. ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2534 เป็นต้นไป    จนกระทั่งต้นปี 2535 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง มีสมาชิกประมาณ 300 คน มีสินทรัพย์รวมประมาณ 1.52 ล้านบาทเศษ ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง จำกัด” แต่เนื่องจากสถานที่ทำการ ธนาคารข้าว ตำบลทับคาง ไม่สะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ จึงได้จัดซื้อที่ดิน บริเวณ หมู่ 5 ต.ทับคาง จำนวน 120 ตรว. เมื่อเดือนกันยายน 2536 และดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคาร 1 ชั้น เมื่อ 3 มิถุนายน 2539 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง ห้าแสนเศษ แล้วเสร็จย้ายเข้ามาทำการให้บริการสมาชิกเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2539 หลังจากย้ายมาที่อาคารสำนักงานใหม่แล้วนั้น มีประชาชนสนใจมาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการดำเนินการจึงได้ จัดซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ บริเวณ หมู่ 3 ตำบลทับคาง เนื้อที่ 2 ไร่

                                                            .....วิสัยทัศน์.....
“เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง มีสวัสดิการครอบคลุม  บริหารธรรมาภิบาล บริการที่ทันสมัย อยู่ในวิถีชีวิตเศรษฐพอเพียง
                                                     
                 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 12:22 น.